ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มนักศึกษาได้ลงไปทำการส่งหนังสือมอบตัว เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ได้พบกับท่านนายก อบต.เจ็ดริ้วและคุณป้ากรองทิพย์ประธานศูนย์ฝึกแห่งนี้ป้ากรองทิพย์จะคอยให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องต่างๆในศูนย์ฝึกและได้พบพี่หัสดีซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาคอยควบคุมดูแลกลุ่มนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้และได้พูดคุยเกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้ให้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าใจและรู้จักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดเพิ่มมากขึ้น

                                     ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว


                           ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายก อบต.เจ็ดริ้ว ป้ากรองทิพย์ และพี่หัสดี


                                        ภาพถ่ายกับป้ากรองทิพย์(ประธานศูนย์ฝึก)


                                                       ภาพถ่ายกับพี่หัสดี(พี่เลี้ยง)


             ป้ากรองทิพย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)