การทำเอกสารงานแบบประเมินผล

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ศึกษาการทำหนังสือราชการ การเตรียมเอกสารฝึกงาน การพิมท์เอกสาร และท่านอาจารย์ ประสงค์ ลีลา ได้เข้ามาชี้แนะการสัมภาษณ์บุคลากรภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและโครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในด้านต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)