ศึกษาการทำหนังสือราชการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

           วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้ทำปฏิทินปฏิบัติงานศึกษาการทำหนังสือราชการ การทำแบบประเมิน การเตรียมเอกสารฝึกงาน ศึกษาการทำหนังสือราชการ การเตรียมเอกสารฝึกงาน อาจารย์ประสงค์  ลีลา ได้เข้ามาชี้แนะเรื่องการสัมภาษณ์บุคลากรภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะได้รู้ว่าใครทำหน้าที่อะไร มีการปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์อย่างไรบ้าง

                                                          ปฏิทินการปฏิบัติงาน

                                                            ปฏิทินการปฏิบัติงาน

                                                     ศึกษาการทำหนังสือราชการการทำแบบสัมภาษณ์

                                                                การทำแบบประเมิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)