ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร

เวลา 13.00-17.00 น. ช่วยเพื่อนเก็บผักตบชวาเพื่อไปทำปุ๋ยหมัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)