ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

เวลา 11.00 น. เริ่มจัดอบรมโครงการที่จะทำ

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 15.00 น. - 17.00 น. ดำเนินกิจกรรมต่อจนเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)