ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น. เข้ารายงานตัวต่อหัวหน้าศูนย์

เวลา 12.00น. รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 - 17.00 น.กลุ่มนักศึกษาได้นั่งปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละโครงการว่ามีปัญหาอะไรบ้างและช่วยกันแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)