ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ได้จัดเวทีชาวบ้านเกี่ยวกับผู้สูงอายุร่วมกับทาง รพ.สต.

เวลา12:30 น. - 13:10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13:00 น. - 17:00 น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)