การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๔๗

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน นำทีมโดย ศาสตราจารย์ นาวาโท กำจร มนูญปิจุ ราชบัณฑิต อดีตรองนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชวลิต ไพโรจน์กุล ผู้ช่วยศาตราจารย์ ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ อดีตคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้มาช่วยสะท้อน ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๔๗

  ประเด็นที่ทีมงานผู้ประเมินสะท้อนให้ชัดเจน เนื่องจาก ศูนย์ฯได้ดำเนินการหลายด้าน สมควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ที่ประชุมคณบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ งานใดที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย น่าที่จะสนับสนุนการให้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ

JJ