ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 19 กรกฏาคม 2560

09.00 น. เข้าเช็คชื่อต่อศูนย์

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00น.- 16.00 น.เริ่มทำรูปเล่มรายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)