รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสวนแตงวิทยา

เรื่อง                 รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสวนแตงวิทยา

ชื่อผู้ประเมิน         นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต์

ปีการศึกษา          2559

 บทคัดย่อ

          รายงานการประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสวนแตงวิทยา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างของการประเมิน จำนวน 510 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมิน พบว่า

           1. ด้านบริบท พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของโรงเรียน โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน  ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

           2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครู

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ  เป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ และมีจำนวนเพียงพอ โดยกิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนมีการประสานงาน ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

           3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครู

มีความเห็นว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในวางแผน การดำเนินงานครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

           4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วยการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้

               4.1 ด้านผลการดำเนินงาน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

               4.2 ด้านผลกระทบ พบว่า นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนจำนวนน้อยลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม จากชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยกับการรายงานนวัตกรรมในรูปแบบวิจัย5 บทความเห็น (0)