พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล(๒)

เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2560 ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 7/2560  ณ ห้องประชุม เล็ก จุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารหลักเมือง)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศล และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์มีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบิดาของแผ่นดิน

ในการนี้ มีคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ และพระอาจารย์ทินวัฒน์ จันทปัญโญ วัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ รับศีล และสวดพระพุทธมนต์ตามบทที่มหาเถรสมาคม กำหนดไว้ หลังจากนั้นนั่งสมาธิ ฟังบรรยายธรรม ถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ และบริวารอื่น ๆ และกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากถวายภัตตาเพลแล้ว พระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ที่ประสงค์จะร่วมสนทนาธรรม และสอบถามปัญหาในด้านการปฏิบัติ หรือปัญหาข้อธรรมต่าง ๆ และ มีผู้สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรมจำนวนหลายท่าน

โครงการดังกล่าว จะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมตามอาคารของสำนักงานฯต่าง ๆ มีกำหนดจัดกิจกรรมถึงเดือนตุลาคม 2560  และในเดือนสิงหาคม 2560 ที่จะถึง มีกำหนดที่จะไปจัดกิจกรรม ที่อาคารอาญากรุงเทพใต้ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)