7 ก.ค. 2560 เตรียมความพร้อมก่อน อสม.ชุมชนใกล้เคียงมาดูงาน

6.30 น. อาบน้ำเเต่งตัว

6.50 น. รับประทานอาหารเช้า

7.30 น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20 น. ถึงศูนย์ฝึก

8.45 น. ทำความสะอาดศูนย์

9.20 น. ทำงานของกลุ่มตัวเอง

12.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.20 น. ติดตั้งบร์อดเตรียมต้อนรับคณะ อสม.

16.30 น. ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกลับบ้าน

17.40 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)