อบรมการฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

การอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ในการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 19-20-21 เป็นเวลาทั้งหมดโดยวันแรกเป็นการบรรยาย เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชนและฝึกปฎิบัติการสร้างสัมพันธภาพในชุมชนโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ ประสงค์ ลีลาและคณะกิจกรรมในวันแรกเป็นการบรรยายเครื่องมือที่ใช้ในการลงพื้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพโดยการแบ่งกลุ่มตามหน่วยฝึกมีการแนะนำตัวภายในกลุ่มให้รู้จักกับสมาชิกภายในกลุ่มให้ลึกซึ่งมากกว่านี้มีการพุดคุยกันภายในกลุ่มว่าเพราะอะไรถึงมาเรียนสาขานี้มีการลองทำแผนที่เดินดินโดยการใช้พื้นที่ในมหาลัยโดยสมมุติให้เป็นพื้นที่ในชุมชนเวลาที่เราไปลงพื้นที่จริงแล้วต้องวาดโดยการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มในการช่วยกันวาดมีกิจกรรมนันทนาการในการสร้างสัมพันธภาพโดยมีการร้องเพลงเพื่อเพิ่มความสามัคคีช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฎิบัติการตามเทคนิค RRA โดยทีมวิทยากรกระบวนการจบการอบรมวันที่1

วันที่ 20 เป็นการอบรมวันที่สองรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติการศึกษาชุมชนโดยใช้แผนที่เดินดินโดยทีมวิทยากรกระบวนการ อาจารย์ประสงค์ นั่งฟังบรรยายมีการฯนทนาการเล็กน้อยเป็นการร้องเพลงเพื่อเพิ่มความสามัคคีช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ชุมชน SWOT โดยแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ชุมชนเป็น SWOT สมาชิกในกลุ่มแบ่งพื้นที่ในการการร่วมกันคิดและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนจบการอบรมวันที่2

วันที่21 อบรมรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม บรรยายและฝึกปฎิบัติวางแผนโครงการพัฒนาชุมชนโดยการแบ่งกลุ่มทำโครงการการมุ่งไปที่ประเด็นปัญหาที่จะแก้ไขเมื่อมองถึงปัญหาของชาวบ้านที่ประสบอยู่โดยหาวิธีนำปัญหาของชาวบ้านมาแก้ไขจริงๆแล้วอันนี้คือประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพราะเราจะมีวิธีอะไรที่จะทำให้ชาวบ้านบอกถึงปัญหาที่พวกเขานั้นประสบอยู่เพราะอาจจะไม่กล้าที่จะพุดออกมาไห้เราได้รู้เราจึงต้องมีวิธีที่จะทำให้ชาวบ้านไว้ใจเราในการที่จะนำข้อนี้ออกมาก็จะเป็นใช้วิธีนำบัตรคำให้ชาวบ้านได้เขียนถึงปัญหาที่เขาพบเจออยู่เมื่อชาวบ้านเขียนใส่บัตรคำแล้วเราก็นำบัตรคำเหล่านั้นที่ชาวบ้านได้เขียนปัญหาใสไว้มาสรุปผลแล้วทำการช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นๆโดยมีการสาธิตการทำประชาคมนี้ในวันอบรมวันที่3เพื่อให้รู้ถึงการแก้ปัญหาในการต้องไปลงพื้นที่ทำประชาคมกับชาวบ้านจริงๆช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อธิบายคู่มือโดยอาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

จบการอบรมวันที่3

ในการอบรมทั้ง3วันนี้ทำให้มีการเตรียมตัวที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นมีความรู้ที่จะเตรียมขั้นตอนอะไรบ้างในการออกปฎิบัติการจริง

                          เขียนแผนที่เดินดินภายในมหาวิทยาลัย            พิธีกล่าวปิดงานจาก อ. ประสงค์  ลีลา และคณะวิทยากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)