ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 2 กรกฏาคม2560

09.00 น.  เข้าเช็คชื่อที่ศูนย์ศึกษา

12.00น. รับประทานอาหาร

13.00-17.00น. เข้าไปยังชุมชนประชาสัทพันธ์เกี่ยวกับโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)