อบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

อบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเตรียมตัวไปปฏิบัติงานว่าเวลาเราควรไปพูดคุยกับชาวบ้านอย่างไรและประพฤติตัวกับชาวบ้านอย่างไรให้สมควรและเหมาะสมอย่างไรและเวลาเจอปัญหาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถึงจะผ่านไปได้

ได้เรียนรู้เทคนิคเครื่องมือต่างๆว่าเวลาใช้เทคนิคอย่างไรกับชุมชนและชาวบ้าน มีการเลือกประเด็นปัญหาแล้วนำไปจัดเวทีประชาคม ได้เรียนรู้วิธีการพูดที่จะให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา มีการทำแผนที่เดินดินได้ช่วยกันทำไดเรียนรู้ที่การทำแผนที่ และการทำงานเป็นกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)