กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                   แก่นที่  1  การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานจากง่ายไปยาก

                   แก่นที่  2  การใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เกม / เพลง

                   แก่นที่  3         นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ  เกี่ยวกับคำศัพท์  โดยใช้สื่อโฆษณาสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอได้อย่างหลากหลาย

                   แก่นที่  4         ใช้กิจกรรมกลุ่มในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                   แก่นที่  5         ใช้ระบบการจัดการชั้นเรียน

 

คุณอำนวย      คุณครูวาสนา  พรหมบุตร

คุณลิขิต  1       คุณครูอภิญญา  วงศ์คำจันทร์

คุณลิชิต  2             คุณครูวรรณา  สิชาชีพ