​ นวัตกรรม “ขยะแลกภาษี” ไอเดียชาวบ้าน ‘บาโงฆาดิง’ ร่วมสร้าง “ปัตตานีเมืองสะอาด”

นวัตกรรม “ขยะแลกภาษี” ไอเดียชาวบ้าน ‘บาโงฆาดิง’ ร่วมสร้าง “ปัตตานีเมืองสะอาด”

          บ้านบาโงฆาดิง ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ชูนวัตกรรม “ขยะแลกภาษี” เครื่องมือสร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยล้นถังในชุมชน พัฒนามาสู่การจัดทำ “โครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านบาโงฆาดิง” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

          นางประภัสสร ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ และหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่าว่าจากข้อมูลและปัญหาที่ได้พูดคุยกันในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ได้เกิดเป็นแนวคิดในการจัดทำโครงการการจัดการขยะในชุมชนขึ้นมา โดยทาง อบต.นาเกตุ ได้ร่วมกับ รพ.สต.นาเกตุ มาให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ รวมถึงการนำขยะเหลือใช้ มาสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่น การเศษอาหารต่างๆ มาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ และเกิดการต่อยอดไปสู่นวัตกรรม “ขยะแลกภาษี” ของชุมชน

“ชุมชนกำหนดกติกาไว้ว่าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เวลา 9.00-11.00 น.ให้สมาชิกในชุมชนนำขยะที่คัดแยกแล้วมาขายในราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการคัดแยกและขายขยะแล้ว ขยะที่คัดแยกแล้วยังสามารถนำใช้ในการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย รวมไปถึงนำมาใช้ชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะของชุมชนได้ ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้าวจะค้างภาษีจำนวนมาก และไม่ต้องการเอาเงินมาจ่ายภาษี แต่ปรากฏว่าหลังจากทำโครงการนี้ชาวบ้านก็จะจ่ายภาษีย้อนหลังทั้งหมดทุกปี จากที่เคยเก็บภาษีในหมู่บ้านนี้ได้เพียงร้อยละ 20 ตอนนี้ก็เก็บภาษีเพิ่มได้ถึงร้อยละ 60 อีกด้วย”

          นวัตกรรม”ขยะแลกภาษี” นอกจากจะช่วยให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลง เด็กๆ ยังมีค่าขนม สมาชิกในชุมชนเรียนรู้การคัดแยกขยะ เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ขยะจึงนำมาซึ่งพลังการสร้างสุขภาวะด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทุกๆคน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่นักเล่าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....ขยะสด เป็นปุ๋ย เพิ่มผลผลิตกสิกรรม..ปลูกไม้ยืนต้น..เป็นทรัพย์สิน ประกัน..ชีวิต..ด้วยมูลค่า.".ต้นไม้.."

เป็นโครงการเสริม..ไปด้วย..จะเป็นผลดียิ่งขึ้น..ต่อภาคสังคม..ชุมชนและสิ่งแวดล้อม...