ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເລື່ອງ: ການພັດທະນາການແກ້ບົດເຝິກຫັດການວັດແທກລວງຍາວໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບ cippa Model ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 1 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນາງລາວເມືອງລະຄອນເພັງແຂວງສາລະວັນ 2016-2017ความเห็น (0)