การจัดการความรู้ หรือ KM  คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย