ความเห็น 103592

อบรมKM

เห็นด้วยเพราะเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์ กับผู้อื่น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้