ความรู้สึกที่ประทับใจในการอบรม  การจัดการเรียนรู้ ชอบวิทยากร  เนื้อหาสาระดีมาก เพื่อนให้ความร่วมมือดีเยี่ยม