KM เป็นเครื่องมือใช้บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 ในการอบรมครั้งนี้วิทยากรมีการเตรียมพร้อมได้ดีมากทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการบรรยายและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี