​ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๒๐. แก้ไขความรู้


บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง


ตอนที่ ๒๐ แก้ไขความรู้ ตีความจาก Element 18 : Revising Knowledge


กระบวนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลบทิ้ง ความรู้ ที่ได้เรียนมาก่อน


คำถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู ในการทบทวนเนื้อหาสาระ คือ “ครูจะช่วยให้นักเรียนแก้ไขความรู้ได้อย่างไร”


ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูใช้ส่งเสริมให้นักเรียนแก้ไขความรู้ของตน มีดังต่อไปนี้
ในการปรับปรุงความรู้ ครูมุ่งให้นักเรียนตรวจสอบผลงานของตน ๔ ด้านคือ


  • ข้อผิดพลาด
  • ความชัดเจน
  • การจัดระบบ
  • ความครบถ้วน


จุดสำคัญคือ นักเรียนต้องมีสมุดบันทึกบทเรียน (academic notebook) ของตน สำหรับนำมาใช้ปรับปรุง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของตน


เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผล จะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนดังต่อไปนี้

  • นักเรียนแก้ไขความเข้าใจผิดในบทเรียนก่อนๆ ของตน
  • นักเรียนสามารถอธิบายความเข้าใจผิดของตนต่อเนื้อหาการเรียน
  • นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความเข้าใจของตนที่เพิ่มขึ้นวิจารณ์ พานิช

๘ เม.ย. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)