ลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์ชาวบ้านและเก็บข้อมูลบ้านบ่อมะกรูด 3 มิ.ย 2560

08:30 น. รดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้

09:30 น. ลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์คนในชุมชนเรื่องประวัติความเป็นมาของบ้านฆ้องและบ้านบ่อมะกรูด

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 น. กับเข้าศูนย์ฝึก

14:00 น. รวบรวมข้อมูลและนำลงใส่แผนที่เดินดิน

16:00 น. ให้อาหารปลาภายในศูนย์ฝึก

17:30 น. รถน้าต้นไม้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)