(๑) สร้างเสริมเด็กปฐมวัย ๓ ดี : สูงดี ฟันดี พัฒนาการดี

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครอบครัวที่ดีย่อมเป็นต้นทุนสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กหนึ่งชีวิต

หลาย ๆ ครอบครัวย่อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมดี

หรือสังคมดีย่อมเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ครอบครัวมีโอกาสสร้างเด็กดีมีคุณภาพสูงกว่า

ดีใจ .... ที่ได้มาร่วมกิจกรรมถักทอความสุขของผู้คนกลุ่มนี้ ที่ร่วมทำงานกันมาในปีแรก

ห้องประชุมโอ่โถง สวยงาม ผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรมน่ารักมาก ดูเต็มอกเต็มใจพร้อมใจทำ

ไม่ว่าสิ่งดีงาม ทำบุญร่วมกันมา มีวาระจิตต้องตรงกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลหรืออะไรก็ตาม ... ไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอน

ผู้คนเบื้องหลังยิ่งสำคัญ เตรียมการทุกสิ่งพร้อม อำนวยความสะดวกเต็มที่

ผู้คนเบื้องหน้าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีความสุขในการเปิดเผยตัวตน ... พร้อมเปิดใจ

^_,^จากกระบวนการเรียนรู้ ๒ วัน ค่อย ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนตนเองเป็นระยะ ๆ

สะท้อนความรู้สึกภายในตนเอง และเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศรอบ ๆ เป็นระยะมาอยู่แล้ว

สิ้นสุดการประชุม ใช้ ๒ คำถามสำหรับ AAR

๑. รู้สึกอย่างไรต่อตนเอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในตนเองบ้าง

๒. รู้สึกอย่างไรต่อผู้อื่น บรรยากาศ ผู้จัด วิทยากร

ส่งผลให้การประเมินประชุม ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มีความสุขทั้งผู้เข้าร่วมและผู้จัดประชุม และแน่นอน ... จากความตั้งใจเจตนาดีมีอุดมการณ์บางอย่างร่วมกัน จะส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพเด็ก ครอบครัวและสังคมดีในอนาคต ... หวังดี ดีเสมอ

ลองดูผล AAR (After Action Review) นะคะ ไม่น่าเกินจริง^_,^

รู้สึกอย่างไรต่อตนเอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในตนเองบ้าง

ดีค่ะ : “ดี” ผ่อนคลายจากการทำงาน ได้เปิดกว้างทางความคิดของตน ดีใจได้พบ รู้จักผู้คนใหม่ที่ทำงานหน้าที่แบบเรา ได้เพื่อนใหม่ (เครือข่ายวิชาชีพ)

ดีใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรที่ไม่เหมือนที่เราเคยทำมาแบบเดิม ๆ กับหลายวิชาชีพ ในการบูรณาการสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ ยอมรับในข้อเสนอแนะและแบ่งปันประสบการณ์ดีดีของตนเองให้น้อง ๆ

รู้สึกไม่ผิดหวังที่ได้มาในครั้งนี้ Happy ได้แนวทาง เทคนิคการทำงานของแต่ละที่ให้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวเอง มีความคิดในการไปต่อยอด ได้แนวทางในการทำงานมากขึ้น

รู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจในการเข้าร่วมพัฒนางานในการพัฒนาคน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เพราะนอกจากเราได้รับความรู้ในการใช้พัฒนางานแล้ว ยังสามารถนำมาใช้กับตัวเองได้ด้วย

ความรู้สึกมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มาแสดงความคิดเห็นจากการทำงานในพื้นที่ตนเอง มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนาเด็ก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการได้มานำเสนอกระบวนการทำงานของตัวเองแก่เพื่อนต่างจังหวัด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งมีประโยชน์มากมาย

ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ รับรู้ความตั้งใจของหลาย ๆ วิชาชีพที่จะทุ่มเทเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญต่อไป มีความรู้สึกได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการทำงานมิตินี้

รู้สึกได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ได้ฟัง / รับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ คนและหลายมุม ได้รับแนวความคิดหลากหลาย จากทีมอื่น ๆ การทำงานของแต่ละจังหวัด/หลายจังหวัด แต่ละภาคส่วน ทำให้เรามองเห็นภาพกว้างขึ้น ซึ่งทุกที่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เห็นเป้าหมายของการดำเนินงาน ๓D ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ อยากให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สูงสมส่วน ฟันไม่ผุ จึงทำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานได้โดยไม่มีการแบ่งแยก ทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง มีปัญหาอะไรก็จะช่วยกันแก้ไข แล้วจับมือไปด้วยกัน

รู้สึกเข้าใจกระบวนการทำงานของตนเอง เรียนรู้การทำงานของผู้อื่น เข้าใจถึงกระบวนการดำเนินการ ๓D ในรูปแบบใหม่ รู้สึกถึงการทำงานของตัวเองว่า ยังมีอีกหลายงานที่ยังไม่ได้ทำและปรับปรุง บางอย่างคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้/ประยุกต์กับตนเองได้ ใช้กับการดำเนินงาน/พัฒนางานของพื้นที่ของเราเอง

รู้สึกว่าตัวเองได้คิดมากขึ้น ได้ใช้สมอง ได้มองถึงปัญหา อุปสรรค งานที่ทำ .. และก็มีเป้าหมาย มีพลัง มีกำลังใจ มีแรงผลักดัน

ได้แง่คิด ปรับทัศนคติตนเองในแง่บวก เข้าใจในการทำงานบูรณาการมากขึ้น โดยเฉพาะการไปทำงานร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการช่วยกันพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ ไม่ใช่ทำแต่งานตนเอง เห็นความสำคัญของงานส่งเสริมช่องปาก นำความรู้ปรับใช้ในบริบท เกิดประโยชน์ที่ได้รับกับประชาชน

รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติม ได้เห็นปัญหาว่าสำคัญจริง และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกับเด็กปฐมวัย รู้สึกว่ากลับไปต้องตั้งใจทำงานมากขึ้น ให้เห็นผลชัดขึ้น

เหมือนโดนกระตุ้นอีกรอบหนึ่ง เติมพลัง เพราะได้เห็นความร่วมมือของทุกคน ได้เห็นตัวอย่างที่ดี ๆ จากพื้นที่อื่น ๆ ที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ มีพลังที่จะกลับไปทำงานต่อ มีวิธีการ + แนวทางใหม่ ๆ

ตั้งใจทำงานมากขึ้น มีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น

ร้อน ! เพราะเหมือนมีไฟช่วยเพิ่มพลังให้กลับไปทำงานของเราให้ดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

รู้สึกอยากผลักดันการดำเนินงานนี้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเด็กไทยทุกคุณภาพ ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ / พื้นที่ อยากทำงานด้านนี้ให้ดีมากที่สุด

รู้สึกมีกำลังใจ + ความฝันที่อยากจะทำงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ๓D และเครือข่ายระดับท้องถิ่น / หมู่บ้านเข้มแข็ง Healthy of Live

รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมได้ เช่น การส่งเสริม / พัฒนาเด็ก ๆ ให้มีสุขภาพองค์รวมที่ดี

^_,^


^_,^

รู้สึกอย่างไรต่อผู้อื่น บรรยากาศ ผู้จัด วิทยากร

ช่วงแรกเบื่อ เอางบประมาณประเทศชาติมานั่งคุยเรื่องพวกนี้ทำไม คนอื่นรู้หมดแล้ว เหลือสำนักฯรึเปล่าที่ไม่รู้ จึงจัดแบบนี้ขึ้นมา เมื่อเข้าร่วม ทำให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น

ดีค่ะ : “ดีค่ะ” ได้พบผู้เข้าประชุมที่พร้อมจะให้การแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนเป็นมิตร พูดคุย มีเพื่อนใหม่ ๆ ได้รู้จักเพื่อนต่างถิ่น รู้จักเพื่อน ๆ พี่น้องจากจังหวัดอื่น ๆ ได้มิตรภาพ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้มีภาคีเครือข่ายในการทำงานเพิ่มขึ้น (รู้จักเพื่อนต่างภาค) เห็นการทำงานของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน (บริบทไม่เหมือนกัน)

สนิทกับเครือข่ายมากขึ้น คุ้นเคยมากขึ้น การทำงานในอนาคตน่าจะราบรื่นขึ้น เป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้น งานจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอน

รู้สึกรักเพื่อนใหม่ (ใจง่ายจุง)

รู้สึกได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาการทำงาน พัฒนาศักยภาพ และรู้สึกชัดเจน มีเข็มทิศในการทำงาน และดีใจที่ตัวเองมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ

ได้เปิดใจ ได้ประสบการณ์การร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบนี้ทำให้การประชุมสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีรูปแบบที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในการพัฒนางาม มีวิธีการดี ๆ ที่จะขอเอาไปเป็นแบบอย่างในการทำงาน

เปิดใจรับสิ่งใหม่ที่ตนเองไม่รู้ ลงมือทำ หาข้อมูล / ความรู้ให้มากขึ้น รู้จักถามให้มากขึ้น

ประทับใจ ชื่นชมในการทำงานของแต่ละคนในพื้นที่อื่น

บรรยากาศการอบรมดี มีความอบอุ่น ไม่เครียด เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ละคนมากกว่า เหมือนเป็นการพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จึงทำให้ไม่กดดัน พูดและคิดออกมาได้แบบไม่ต้องเก็บไว้ HAPPY :)

รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้มาเจอกัน เพราะต่างคน ต่างมาจากหลาย ๆ จังหวัด ได้มาแลกเปลี่ยน ซึ่งทั้งหมดก็มีเป้าหมายเดียวกัน มีความประทับใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งเพื่อนต่างจังหวัด มีความคิดร่วมกัน มีรอยยิ้มที่ดีต่อกัน มีการพูดทักทาย การทำกิจกรรมกลุ่มแบบทีม Work มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะหน่วยงานนอก เช่น อปท. มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น

รู้สึกดี / ประทับใจ สมาชิก + เพื่อน ๆ ที่มาประชุม เพราะให้ความร่วมมือในกิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดี เพื่อนร่วมกลุ่มทุกคนน่ารัก พยายามให้ข้อคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ รู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเครือข่ายที่มาร่วมประชุม ประยุกต์ในพื้นที่

ผู้จัดน่ารักมากค่ะ เป็นกันเอง ผู้จัดให้ความสะดวกดี ไม่เครียด วิทยากรเป็นกันเอง มีความรู้ความสามารถ เห็นความตั้งใจของทีมผู้จัดและวิทยากรในการจัดอบรม ให้ความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกจังหวัดเท่า ๆ กัน ทุก ๆ ความรู้สึก ทุก ๆ กิจกรรม ได้รับความรู้ การปฏิบัติ ได้รับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งดี ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนผู้เข้าประชุมจากที่อื่น ได้เรียนรู้แง่คิด ทัศนคติในการทำงานจากเพื่อนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้กับตัวเอง ใช้พัฒนางานในพื้นที่บริบทตนเองเป็นอย่างดี

ขบวนการจัดอบรมที่ดี มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดงานสามารถสรุปแนะนำผู้ปฏิบัติงานได้ดีมาก และมีความเข้าใจบริบทของพื้นที่ดีมาก

เป็นการจัดประชุมที่เยี่ยมมาก ๆ

ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณคนที่มาร่วมประชุมทุกคนที่มองเห็นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดี ๆ อยากให้ทุกคนอยู่เป็นแรงผลักดันให้กันและกัน และทำเรื่องดี ๆ อย่างนี้ตลอดไปค่ะ

ชอบกระบวนการจัดการประชุมระดมความคิดแบบนี้ เห็นกระบวนการทำงานของหลายที่/หลายจังหวัด ที่มีความร่วมมือและมีความเข้มแข็ง ความสามารถของการทำงานเป็นทีม ความอดทน การประสานงาน การสื่อสารที่มีความสำคัญ

ได้เห็นความตั้งใจของคนทำงาน (ผู้ปฏิบัติ) ทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานของตนเองให้ดีที่สุด รู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมมาก ๆ ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีใครถูกผิด ไม่มีคำวิจารณ์ ไม่มีคำพูดแง่ลบ เพราะทุกคนล้วนมีความสำคัญ การจัดการประชุม กระตุ้นให้ช่วยกันคิดดี ทั้งความเห็นของทุกคน และความร่วมมือร่วมใจเท่านั้น จึงจะทำให้เป้าหมายสำเร็จไปได้ค่ะ

รู้สึกว่าทุกคนเก่งเวลาเข้ากลุ่ม มีการเสนอความคิดเห็นแบบไม่อาย รู้สึกว่าการทำงาน อปท. มีผลอย่างมากต่องานสาธารณสุข ถ้าไม่มี อปท. งานสาธารณสุขก็ไม่สามารถดำเนินงานได้

ทุก ๆ คนเก่งจังค่ะ พี่ที่ประชุมทำงานเก่งมาก เก่งทุกพื้นที่ ดูได้จากภายนอก ยิ้มแย้ม ดูจากการทำงานด้วยใจอย่างมีความสุข ไม่ได้ทำงานตาม KPI

ความรู้สึกว่าทุกคนที่เข้าร่วมมีแต่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมอุทิศตนในการพัฒนาขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยไปด้วยกัน มีความสุขที่ได้มาร่วมเครือข่ายสร้างงานที่ดี เพื่อส่วนรวมพัฒนาอย่างมีทิศทางที่ดี

รู้สึกว่าเพื่อน ๆ จังหวัดอื่น ๆ มีอะไรดี ๆ ที่เรายังไม่มี อะเมซิ่งว่า “ทำได้อย่างไร” ทำแบบนี้ก็ได้ผลดีนะ

มีความรู้สึกที่สบายใจขึ้น / เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ภาคีเครือข่ายที่ดีขึ้น เขาเปิดอยู่แล้ว เราต้องนำตัวเองเข้าไปเพื่อการทำงาน เพื่อองค์กรของเรามีผลดีมากขึ้น อยากบอกภายนอกว่า เราผู้ปฏิบัติพร้อมจะทำงานร่วมเสมอ ขอแค่เปิดใจรับเรา

รู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะหลายคนมีความน่าสนใจในหลายแง่มุม หลากหลาย ถ้าเรารู้จักเรียนรู้ เราจะได้สิ่งดี ๆ กลับไปเยอะแยะเลย “แค่เราเปิดใจ

เครือข่ายทุกเครือข่ายมีความสำคัญ เป็นกลไกที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

รู้สึกถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำให้การทำงานแบบบูรณาการได้สำเร็จ ไม่ยาก

รับรู้ศักยภาพของผู้อื่น รู้ว่าทุกคนพร้อมทำงานร่วมกัน แค่เราเปิดใจ และมีเป้าหมายเดียวกัน

ทุกคนมีความฝัน / ความหวังร่วมกัน และจะเดินไปในทิศทางเดียวกัน

แต่ละคนมีพลังและใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ ในด้านการบูรณาการ (ถึงแม้ภาระงานจะมีเยอะก็ตาม) รู้สึกเห็นใจ อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข

อยากเห็นชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีสุขภาพที่ดี อยากเห็นเด็กมีสุขภาพพัฒนาสมวัย รูปร่างสมส่วน ฟันไม่ผุ จะทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองให้ได้

มองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์สังคมเอื้ออาทร ใส่ใจสุขภาพ “Healthy of Thailand”

^_,^รอแป๊บ บันทึกต่อไปจะสกัดความรู้จากแต่ละคน แต่ละกลุ่มที่พูดคุย รับฟัง แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงนะคะ

สวัสดีค่ะ

^_,^บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเย็นจ้ะคุณหมอธิ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณมะเดื่อ

สบายดีนะคะ บันทึกยาวไปไหม อ่านจบหรือเปล่าคะ?

เดือนเพ็ญ
IP: xxx.68.105.23
เขียนเมื่อ 

คุณหมอเขียนเก่งมาก ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์บ้างนะคะ. จะเข้ามา ติดตาม

เขียนเมื่อ 

ว้าว ๆๆๆ ขอบคุณมากค่ะคุณเดือน เข้ามาสมัครสมาชิกและเขียนกันเถอะนะคะ สนุกกว่าอ่านอย่างเดียวนา