ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1มิถุนายน พ.ศ.2560 9.10-12.00 น. ได้ทำการวาดแผนที่เดินดินของหมู่ที่7บ้านหุบมะกล่ำ และได้ไปพูดคุยและสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน

12.10-13.20น. ได้แยกย้ายไปศึกษาประเด็นของแต่ละคู่

14.00น.เป็นต้นไป ก็ได้กับมาทำงานของแต่ละคู่ต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)