โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"


ผู้เล่าเรื่อง


เรื่องเล่ากลุ่มที่ 3  เรื่องเล่าที่ 5
ผู้เล่า : คุณสุภาภรณ์  แสงอบ
จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : พนักงานขับรถที่ประทับใจ

เรื่องเล่าพอสังเขป (ประเด็นที่เล่า)

      พี่สมศักดิ์ (คุณสมศักดิ์ ทองนอก)  คนขับรถ มีน้ำใจ ช่วยเหลืองาน สุภาพ อ่อนน้อม ไม่เคยเกี่ยงงานเลย
   

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- ความมีน้ำใจ ไมตรี

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 3

- คุณพรรตรี  สุโยธีธนรัตน์

คุณลิขิต

- คุณรจเรข สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          24 พ.ย. 49