วันนี้เรียนสองวิชา  ตอนเช้าเรียนวิชาเพศศึกษา  ก็ได้รับความรู้มากมายในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เช่นวิธีการในการคุมกำเนิดซึ่งมีอยู่หลายวิธีที่เรายังไม่รู้จักซึ่งการเรียนเรื่องนี้เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคต  ส่วนวิชาที่เรียนในวันนี้อีกวิชา  คือ  วิชาในเอกวันนี้อาจาย์ให้พูดโต้วาทีกันเป็นภาษาอังกฤษ  ในยัตติที่ว่าเรียนโรงเรียนหญิงล้วนดีกว่าเรียนโรงเรียนสหที่มีทั้งชายและหญิงเพื่อนๆทั้งสองฝ่ายก็โต้กันสนุกมากเลย  วันนี้เป็นการเรียนที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเลย