แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรมบ้านนาคำไฮ

สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก

กลุ่มขนมแปรรูปบ้านนฤมล

กลุ่มอาชีพ

1.ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่แปลกใหม่ หลากหลาย

1.ยังไม่ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

1.ยังไม่ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่แปลกใหม่ หลากหลาย

2.วัตถุดิบการผลิตสั่งซื้อจากที่อื่น

2.มีช่องทางการจำหน่ายช่องทางเดียว

2.มีช่องทางการจำหน่ายช่องทางเดียว

2.มีช่องทางการจำหน่ายช่องทางเดียว

3.วัตถุดิบการผลิตสั่งซื้อจากที่อื่น

3.เงินทุนไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมเพิ่ม

3.วัตถุดิบการผลิตสั่งซื้อจากที่อื่น

4.เงินทุนไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมเพิ่ม

4.เงินทุนไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมเพิ่ม

เทศบาลตำบลนาคำไฮ

1.ไม่มีศูนย์จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในท้องถิ่น

1.ไม่มีศูนย์จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในท้องถิ่น

1.ไม่มีศูนย์จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในท้องถิ่น

1.ไม่มีศูนย์จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในท้องถิ่น

2.ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

2.ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

2.ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

2.ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

3.การเดินทางเข้าไปยังสถานที่ตั้งกลุ่มมีความซับซ้อน

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

1.มีการจัดการองค์ความรู้บางเรื่อง เช่น มีประวัติกลุ่ม แต่ไม่ตั้งชื่อลวดลายผ้า

1.ไม่มีการจัดการองค์ความรู้

1.ไม่มีการจัดการองค์ความรู้

1.ไม่มีการจัดการองค์ความรู้

2.ขาดองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้

2.ขาดองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้

2.ขาดองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้

2.ขาดองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งเรียนรู้

3.ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการต้อนรับและการบริการ

3.ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการต้อนรับและการบริการ

3.ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการต้อนรับและการบริการ

3.ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการต้อนรับและการบริการ

4.กระบวนการผลิตต้องใช้ความสามารถเฉพาะ ใช้เวลานาน

4.กระบวนการผลิตต้องใช้ความสามารถเฉพาะ ใช้เวลานาน

จังหวัดหนองบัวลำภู และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.ไม่มีการเชื่อมต่อเส้นทางศึกษาดูงานกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

1.ไม่มีการเชื่อมต่อเส้นทางศึกษาดูงานกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

1.ไม่มีการเชื่อมต่อเส้นทางศึกษาดูงานกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

1.ไม่มีการเชื่อมต่อเส้นทางศึกษาดูงานกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ควรขอความร่วมมือจากคนภายในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง


โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรม

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

การออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง

2560

2

การพัฒนาลวดลายผ้าเอกลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชุมชน

2560

3

การปลูกต้นฝ้ายและต้นคราม

2561

4

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ

2561

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผ้าไหมมัดหมี่ให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

2560

2

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมมัดหมี่และส่งเสริมการจำหน่าย

2560

3

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

2561

4

ประสานแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

2561

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของข้าวฮางงอกให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย

การรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2560

2

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวฮางงอกและส่งเสริมการจำหน่าย

2560

3

ประสานแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

2560

กลุ่มขนมแปรรูปบ้านนฤมล

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

การออกแบบขนมแปรรูปเพื่อสร้างเอกลักษณ์

2560

2

จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

2560

3

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพขนมแปรรูปและส่งเสริมการจำหน่าย

2560

4

ประสานแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

2561

เทศบาลตำบลนาคำไฮ

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในชุมชน

(ป้ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อติดตั้ง ณ เทศบาลตำบลนาคำไฮ, ป้ายชื่อกลุ่มอาชีพ, ป้ายบอกทาง, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, การอัปโหลดข้อมูลกลุ่มอาชีพผ่านเว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาคำไฮ,

การจัดทำวีดิโอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ฯลฯ)

2560

2

การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในท้องถิ่น (พิพิธภัณฑ์ชุมชน)

2560

3

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (มหกรรมแสดงสินค้าชุมชน)

2560

4

ประสานความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ

2560

5

สนับสนุนการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน

2561

6

ส่งเสริมการทำกี่และอุปกรณ์ทอผ้าพื้นบ้าน

2561

7

ส่งเสริมการปลูกฝ้าย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการปลูกคราม ให้กับเกษตรกร

2561

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

สืบค้นและจัดทำองค์ความรู้ประวัติชุมชนบ้านนาคำไฮ ประวัติกลุ่มอาชีพในชุมชน (จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ)

2560

2

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในท้องถิ่น (พิพิธภัณฑ์ชุมชน)

2560

3

จัดฝึกอบรมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง

2560

4

ส่งเสริมการศึกษาดูงานการดำเนินงานและการจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพอื่น

2560

5

จัดมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรม (นาคำไฮ โมเดล)

2560

6

ให้ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรมในชุมชน

2561

จังหวัดหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

ปี พ.ศ.

1

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู

2561

2

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อรองรับการศึกษาดูงาน

2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาคำไฮ โมเดลความเห็น (0)