รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาววราภรณ์ศรีพรหม

โรงเรียน พญารามวิทยา

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญสามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผลคิดอย่างรอบคอบรู้จักค้นคว้าหาความจริงและเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน75/75เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมแลเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1โรงเรียนพญารามวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียนรวม26 คน มาเป็นกลุ่มทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที(t – test)ค่าเฉลี่ย( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1.แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพ 78.67/78.85ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้2.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ปรากฏว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น3.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1มีค่าเท่ากับ 0.6206แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.06 4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนพญารามวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ความเห็น (0)