ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ดร.ถวิล อรัญเวศ


ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ดร.ถวิล อรัญเวศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ (๓ ปีย้อนหลัง)

-----------

ข้าพเจ้า นายถวิล อรัญเวศ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ขั้น ๕๕,๗๒๐ บาท
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑–ปัจจุบัน
รวมเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน (๙ ปี) มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

๑. รางวัลเสมา ปปส.ระดับดีเด่น
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒. รางวัลเสมา ปปส.ระดับดีเด่น
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓. รางวัลเสมา ปปส.ระดับดีเด่น
ประเภทหน่วยงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔. รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา จาก

กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๘

๕. รางวัลครูดีมีคุณธรรม สาขานักบริหารการศึกษา
ในระดับดีเยี่ยม จากสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๐

ผลงานดีเด่นที่นำเสนอ ๑ ผลงาน คือ เสมา ปปส. ระดับดีเด่น

แรงบันดาลใจในการทำผลงาน

ในช่วงที่ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘

ได้รับผิดชอบให้กำกับดูแลงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งการป้องกัน

และปราบปรามปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้กำหนดเป็น
นโยบายวาระแห่งชาติ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด
จะได้ไม่สูญเสียกำลังคน เพราะถ้าเด็กและเยาชนตกเป็น

ทาสยาเสพติดแล้ว การพัฒนาประเทศก็จะเป็นไป
ด้วยความยากลำบากเพราะผลของการติดยาเสพติดนั้น

จะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาอาชญากรรม
คนในชาติอ่อนแอ ดังนั้นทุกภาคส่วน ทั้ง

บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จะต้องมีส่วนเข้ามารับผิดชอบร่วมกัน

กลยุทธ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของกลยุทธ์ ๔ ประสาน ๒ ค้ำ” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษาและส่วนของ ๒ ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขื้น จึงได้กำหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ตำรวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชนทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการปูองกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษาดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการปูองกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ ๕ มาตรการ ๔ ต้อง ๒ ไม่

ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดให้มีการดำเนินงานตาม ๕ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการป้องกัน

สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและ ปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง (RE-X-RAY) จำแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษาออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพย์ กลุ่มติด และกลุ่มส่งค้า

๒. มาตรการค้นหา

สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง (RE-X-RAY) จำแนกกลุ่มนักเรียน ออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ

กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพย์ กลุ่มติด และกลุ่มค้า โดยนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้

๓. มาตรการรักษา

ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการส่งต่อกลุ่มเสพย์ กลุ่มติดเข้าสู่การบาบัดรักษาตามระบบสมัครใจการนาเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔. มาตรการเฝ้าระวัง

ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการจัดให้มี นักเรียน นักศึกษาแกนนำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเฝ้าระวังไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและมีการขจัดปัจจัยเสี่ยงพื้นที่อับโดยจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ให้เอื้อต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๕. มาตรการบริหารจัดการ

ให้สถานศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

การดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด มีแผนปฏิบัติการและการอานวยการ กำกับ ติดตาม ประเมิน

กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่

สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดและบริบทในพื้นที่ ต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน ต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ ๔ ระบบ ได้แก่ ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และบริหารจัดการ ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ๒ ไม่ คือไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด และไม่ผลักปัญหา

หรือไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา แต่ให้นำไปบำบัดรักษา เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ

ผลที่เกิดขึ้น

๑. ตัวเอง

ข้าพเจ้าทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่เสพสิ่งเสพติด
และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ครองตน

ครองคน ครองงาน ประสานสัมพันธ์ในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่

มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ไม่ต้องไปหาหมอหรือโรงพยาบาล

๒. ผลที่เกิดกับผู้ร่วมงาน

ผู้ร่วมงานได้ตระหนักและเข้าใจในปัญหายาเสพติด
และอบายมุข จนทำให้มีการสร้างเครือข่าย

ร่วมด้วยช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
และเพื่อนร่วมงานก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

๓. ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่า
สำนักงานเขตฯ จะสามารถกำกับดูแลสถานศึกษา

ไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จน
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ปปส.
ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๘

๔. ผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน

สถานศึกษามีกลยุทธ์ ๕ มาตรการ ๔
ต้อง ๒ ไม่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งไม่ให้นักเรียนเข้า

ไปเกี่ยงข้องกับยาเสพติด จนทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
เสมา ปปส.ระดับดีเด่น ทั้งประเภทบุคคลและ

หน่วยงาน จำนวน ๑๗ คน ปี ๒๕๕๘

๕. ข้อมูลสำคัญอื่น

มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
ในการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหายาเสพติด

อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นำหลักอริยสัจ ๔ มาให้นักเรียน
ได้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหา
เช่น ตระหนักรู้ในปัญหา เสวนาหาสาเหตุ กำหนดขอบเขตการเฝ้าระวัง
และหาทางหยุดยั้งด้วยหลักธรรม หิริ ความละอายแก่ใจ
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป สติ สัมปชัญญะ เป็นต้นหมายเลขบันทึก: 628873เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2017 02:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2017 01:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)


เรียน ดร ศิษย์ ร่วมสภาบัน มสธ. ผมใช้ เทียบเท่า ม๓ ประกอบประสบการณ์ ทำงาน ๕ปี เป็นนักษษ คณะ นิติศาสตร์ รุ่นแรกปี 2525 แต่มาจบปี 2535 ๑o ปี ปริญญษตรี ของคนที่รู้จักคุณค่าเกลือเมื่อแกงจืด

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านบันทึกด้วยความชื่นชมครับ

-ปี 2528 ผมอายุได้ 5 ขวบครับอาจารย์

-ขอบคุณครับ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี