วันนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ สกอ. ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นั่นก็คือ ALIST ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับว่ามีประโยชน์มากๆ เลย เพราะประหยัดค่าบำรุง software รายปีที่ต้องจ่ายให้บริษัทต่างประเทศ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่ใช้ software สำเร็จรูปต้องเสียค่าบำรุงรายปี โดยรวมทุกมหาวิทยาลัยต้องเสียค่าบำรุงหลายสิบล้านบาท  นอกจากนี้จะทำให้เกิดมาตรฐานในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้อีกด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะ คาดการณืว่าจะเสร็จใน 3 โมดูลแรก คือ catalog / opac / circulation ในเดือนกรกฎาคม ปี 2550 ได้ข่าวแว่วๆ ว่าที่ สงขลานครินทร์พัฒนาเสร็จแล้ว ใครรู้ช่วยให้ข้อมูลด้วยส่วนที่วลัยลักษณ์ก็เหมือนกัน อยากทราบรายละเอียดระบบต่างๆ ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่เหลือว่าเป็นไงบ้างนะครับ  อนาคตห้องสมุดยังต้องไปกันอีกไกล สู้ๆ แล้วกันนะครับ

พัฒนาอย่างยั้งยืนและมั่นคงเพื่อบริการที่ดี