การเรียนในสัปดาห์นี้คือ  อาจารย์จะให้นำ Mindmap ที่ทางกลุ่มของตนเองจัดทำขึ้น  ออกมาสรุปและอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง และอาจารย์ก็ได้สรุปอีกทีเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและรูปแบบของการจัดสัมมนา ตลอดจนมารยาทของผู้ฟังสัมมนาที่ดีคะ