ในป้จจุบันพบว่าชุมชนคนใน blog gotoknow โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนคนศูนย์อนามัยที่ 8 มี dead blog คือ blog ที่ไม่มีบันทึกหรือมีบันทึก 1 ครั้งแล้วก็หายไป (มีมาก) และ Infected blog คือ Blog ที่ไม่มีเนื้อหาสาระ (มีน้อย) เราจะทำอย่างไรกับ blog เหล่านี้ดี