สรุป อารยธรรมอียิปต์โบราณ (The Ancient Egyptians)

อารยธรรมอียิปต์โบราณมีลักษณะเด่นดังนี

1.มีแหล่งกำเนิดอารยธรรมบนลุ่มแมน้ำไนล์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคังจนทำให้ชาวอียิปต์สร้างสมอารยธรรมอันยิ่งใหญของโลกในยุคโบราณได้

2.เป็นที่อยู่ของชนกลุ่มเดียวและจัดอยู่ในกลุ่มภาษาฮามิติก

3.เป็นกลุ่มชนทราให้ความสำคัญกับการค้าขายทางทะเลและทางบก

4.มีความเชื่อในเทพเจ้า หลายองค์แล้วค่อยๆเปลี่ยนมานับถือเทพอะตันพียงองค์เดียวในสมัยฟาโรห์อะเมนโฮเต็ปที่ 4

5. มีความเชื่อว่ากษัตริย์คือสมมุติทพที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจของเทพเจ้าเป็นเครื่องมือในการปกครอง

6.ประดิษฐ์ตัวอักษรรูปภาพไอโรกลิฟิกขึ้นเมื่อปี 3000 B.C. โดยจารึกลงบนแผ่นกระดาษปาไปรัส ต่อมาได้มีการปรับปรุงตัวอักษรรูปภาพเพื่อให้มีจำนวนน้อยลงด้วยการประดิษฐ์ตัวอักษรไอราติกและเดโมติกหรือเดโมกลิฟิกขึ้นมาเพิ่มเติม

7.เป็นกลุ่มชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสร้างถาวรวัตถุที่ยิ่งใหญของโลกโบราณ เป็นต้น

อ้างอิง : อรพินท์ นาคปาน และ คณะ.(2552). อารยธรรมตะวันออก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์ความเห็น (0)