นวัตกรรมและเทคโนโลยีทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21

ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ครูจะต้องยึดหลักที่นักเรียนลงมือทำมากกว่าสอนแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning)การเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยชี้แนะ ออกแบบกิจกรรมที่นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้

ทักษะที่ครูควรมีสำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1. ทักษะสาระวิชาหลัก

2.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

4. ทักษะชีวิตและอาชีพ

5.3R*7C ซึ่ง 3R ได้แก่

- Reading อ่านออก

- (W)Riting เขียนได้

- (A)Rithmetics คิดเลขเป็น

และ 7C ได้แก่

- Critical thinking & problem solving

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

- Creativity & innovation

ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

- Cross-cultural understanding

ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

- Collaboration, teamwork & leadership

ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

- Communications, information & media literacy

ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

- Computing & ICT literacy

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- Career & learning skills

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้


อ้างอิง

http://ratanaporn2184.blogspot.com/2014/09/21-21-g...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความเรื่อง เทคโนโลยี/นวัตกรรม ในศษวรรตที่21ความเห็น (0)