แผนการจัดการเรียนรู้ STEM การทำ Christmas Card

Christmas Card

<p “=””>การทำ Christmas Card </p>

ระดับชั้น ประถมศึกษาที่ที่ 4 เวลา 3 ชั่วโมง

ตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์ (S)

เทคโนโลยี (T)

วิศวกรรมศาสตร์ (E)

คณิตศาสตร์ (M)

- อธิบายวิธีการทำ

- อภิปลายการใช้วัสดุ

ให้เข้ากับเทศกาลที่สร้าง

เช่น สี ใช้สีอะไร ให้เข้ากับ

วันคริสต์มาส

- อภิปลายแลกเปลี่ยน

Christmas Card

- อภิปลายเกี่ยวกับแนวคิด

และกระบวนการและผล

ของชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

- ประดิษฐ์ตามกระบวนการ

เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ออกแบบโดยถ่ายถอด

ความคิดเป็นแบบจำลอง

ของสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ถ่ายทอดความคิดเป็นการ

รายงานผล

- นำความรู้เกี่ยวกับการ

ออกแบบไปใช้ในการสร้าง

ชิ้นงาน

- นำความรู้เรื่องการวัดและ

เรขาคณิตไปใช้ในศิลปะการ

ออกแบบ

จุดประสงค์

1) สืบค้นและอธิภายการทำการ์ดคริสต์มาส

2) ออกแบบและประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสจากวัสดุที่เหมาะสม

3) ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

4) นำเสนอผลงานจากการสำรวจโดยใช้ข้อมูลจากเพื่อนในห้องเรียน

วัสดุอุปกรณ์

  • Teacher Meterials เทปกาว คัตเตอร์
  • Student Meterials กระดาษสี อุปกรณ์ตกแต่งการ์ด

วิธีดำเนินกิจกรรม

1. นักเรียนสำรวจ สัญลักษณ์หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัน Christmas โดยใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น

2. นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจน

3. นักเรียนทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ควรการรวบรวมข้อมูลรอบด้านให้ครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งจะทำให้เราสามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น

4. นักเรียนทำการเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากแนวทางที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลมา พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลในการเลือก ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลนี้ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชิ้นงานต่อไป

5. นักเรียนทำการออกแบบและสร้างการ์ดจากวัสดุที่เหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้

6. นักเรียนทำการทดสอบและทดลองใช้การ์ด ด้วยการให้เพื่อนในห้องเรียนลงความเห็นชอบและข้อบกพร่อง

7. นักเรียนประเมินผลการ์ด

คำถามท้ายบท

1.นักเรียนใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ในกิจกรรม Christmas Card อย่างไรบ้าง

2.นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลในเรื่องใดบ้าง

3.นักเรียนใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม Christmas Card อย่างไรบ้าง

การวัดและประเมินผล

1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 5 คะแนน

2. ความเหมาะสมของวัสดุและอุปกรณ์ 5 คะแนน

3. ความเรียบร้อยและสวยงาม 5 คะแนน

4. ลักษณะที่ถูกต้องของการ์ด 5 คะแนน

5. การจัดแสดงผลงาน 10 คะแนน

6. การนำเสนอผลงาน 10 คะแนน

แหล่งเรียนรู้

1. http://www.volunteerspirit.org/node/5070 (12/6/2557)

2.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

3. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4. http://m.wikihow.com/Make-Christmas-Cards

ใบกิจกรรมที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ Christmas Card
ลักษณะของการ์ด

แหล่งที่มาของการสร้างการ์ด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

สีที่เกี่ยวข้องในการสร้างการ์ด

วิธีการขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ตารางสรุปความพึงพอใจของเพื่อนในชั้นเรียน

รายชื่อเพื่อน

ชอบ

ไม่ชอบ

ข้อเสนอแนะ
จากแนวตารางการวิเคราะห์ผลงานนั้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกคือ

เพราะ
ใบกิจกรรมที่ 2 การออกแบบชิ้นงาน

<p “=””>ชื่อ-สกุล…………………………………….……………………วันที่…….เดือน…….…………….พ.ศ………………. </p>

ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน

วัสดุและอุปกรณ์

ภาพร่างชิ้นงานนางสาวพัชรีตั้งกระโทก 59B0101412 หมู่ 4 เลขที่ 12

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Christmas Cardความเห็น (0)