คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณลักษณะนักบริหาร/ผู้บริหารมืออาชีพ

ดร.ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔

---------------------------------------

ผู้บริหาร คือผู้ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นช่วยทำ ไม่จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติหรือทำเองก็ได้
เพียงแต่มีกลยุทธ์การใช้งาน โดยการโน้มน้าว ชักจูงหรือเชิญชวนให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

มืออาชีพ (professional) คือการทำงานอะไรก็ตามที่คนนั้น ทำด้วยความรู้

ความเชี่ยวชาญ ถ้าใช้กับคน เราเรียกว่า Professor คือ คนที่เชี่ยวชาญ คนที่เก่งเรื่องนั้น ๆ
และยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย การทำงานอย่างมืออาชีพ
จึงเป็นการทำงานที่คนผู้นั้นทำต้องรู้ที่มาที่ไป สาเหตุของการทำ รู้ว่าต้องทำอะไร
ใช้วิธีการอย่างไร ถ้าต้องให้คนมาช่วยทำ จะต้องให้คนไหนทำให้ ต้องรู้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รู้หรือคาดคะเนได้ว่า การทำอย่างนั้นจะเกิดผลอย่างไร มีปัญหาอะไร เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข
และรู้ว่าทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง อนาคตจะเป็นอย่างไรจากการทำงานนั้น ๆ
หรือรู้เป้าหมายของงานที่ทำอย่างชัดแจ้ง ถ้าเราทำงานกันแบบนี้ทุกคน
งานที่ได้จะสมบูรณ์แบบ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถก้าวไปสู่ "มืออาชีพ" ได้

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ หรือมือโปร (Professional Administrator)ควรมีคุณลักษณะต่อไปนี้

๑. กล้าตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของนักบริหารมืออาชีพ
ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลใน
การตัดสินใจ และการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไมได้


๒. ไวต่อข้อมูล นักบริหารมืออาชีพ ต้องเป็นคนที่ทันสมัย ไวต่อข้อมูลหรือนักบริหารมืออาชีพ
ผู้บริหารต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล
ในการตัดสินใจ และการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไมได้
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั้น นักบริหารมืออาชีพ ต้องเป็นผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองอยู่เสมอ ทั้งจากสื่อสารมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

๓. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สามารถมองเห็นภาพ
ในอนาคต และแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี มองทะลุปรุโปร่งเข้าใจเหตุการณ์
ปัจจุบันที่เชื่อมโยงอนาคตได้มองได้ตลอดลอดแนว

๔. ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน นักบริหารมืออาชีพนอกจากจะซื่อสัตย์สุจริตแล้ว
จำต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย โดยมีการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ปรากฏต่อสายตา
เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ผลงานก็เป็นผลงานทีเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นักบริหารมืออาชีพจะสร้างศรัทธาด้วยผลงานเป็นที่ตั้ง เมื่อทำงานดี ศรัทธาของคนจะมาเอง

๕. ประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพต้องสามารถประสานคน ประสานใจได้
และเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และสามารถขจัดปัดเป่าปัญหาต่าง ๆ ในหน่วยงานได้
ไม่เป็นคนสร้างปัญหา แต่เป็นคนที่คอยแก้ปัญหาจากการประสานงานนั้นๆ

๖. คิดสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ ๆ นักบริหารมืออาชีพจะต้องคิดหาวิธีการทำงานแบบใหม่
ๆอยู่เสมอ เทคนิควิธีการการทำงานใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ในการทำงานซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์สภาพภายใน ภายนอก ปัญหาอุปสรรคและโอกาสจะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในหน่วยงานและ
เป็นการทำงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือการผสมผสานงานเดิมกับงานใหม่อาจจะ
เป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อสารต่าง ๆประกอบการทำงาน

๗. จูงใจเพื่อร่วมงาน นักบริหารมืออาชีพ จะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจเพื่อนร่วมงาน
ให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานสูงมากเป็นพิเศษ ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม รู้จักให้การชมเชย ให้รางวัลหรือบำเหน็จความชอบอย่าง
มีเหตุมีผลและเป็นธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่มีอคติ แต่มีความเป็นธรรม
จนทำให้เพื่อร่วมงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานสามารถให้เพื่อนร่วมงานเกิด
ความศรัทธาและมุ่งมั่นในการทำงานนั้นๆ

๘. ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีความอดทน
อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญ และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัญหานั้นๆ
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุข ไม่หนีปัญหา
และไม่สร้างปัญหานั้นไว้ คอยขจัดปัดเป่าให้หมดสิ้นไป

๙. รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น และ
อ่อนตัวตามเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องดำเนินการ
ในสายกลาง แต่ในบางครั้งต้องมีความเด็ดขาด ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง

๑๐. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม นับบริหารงานมืออาชีพจะต้องบริหารงานแบบ
ให้ทีมงานมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบในผลของงาน
และร่วมชื่นชมในความสำเร็จของงานนั้นๆ


สรุป

ผู้บริหารมืออาชีพ คือผู้ที่จะทำงานอะไรก็ตาม จะทำด้วยการใช้ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ คือ คนที่เก่งเรื่องนั้น ๆ และยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย
การทำงานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการทำงานที่คนผู้นั้นทำต้องรู้ที่มาที่ไป สาเหตุของการทำ
รู้ว่าต้องทำอะไร ใช้วิธีการอย่างไร ถ้าต้องให้คนมาช่วยทำ จะต้องให้คนไหนทำให้ ต้องรู้กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่า การทำอย่างนั้นจะเกิดผลอย่างไร มีปัญหาอะไร
เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข รู้ว่าทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง อนาคตจะเป็นอย่างไร
จากการทำงานนั้น ๆ หรือรู้เป้าหมายของงานที่ทำอย่างชัดแจ้ง ถ้าเราทำงานกันแบบนี้ทุกคน
งานที่ได้จะสมบูรณ์แบบ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถก้าวไปสู่ "มืออาชีพ" ได้ ต้องกล้าตัดสินใจ
ไวต่อข้อมูล เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน ประสานสิบทิศ
คิดสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆ จูงใจเพื่อร่วมงาน ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค
รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และบริหารแบบมีส่วนร่วม เมื่อท่านมีคุณลักษณะ
ในการทำงานดังกล่าว เชื่อแน่ว่า ท่านต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพได้อย่างแน่นอน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)