(154) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 : (ตอนที่ 1) KM ของผู้ร่วมประชุม

ดิฉันในบทบาท ‘นักเรียนรู้’ สำคัญตนว่าไม่ใช่ ‘กูรู’ จึงต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีหรือจะพลาด ‘เก็บเกี่ยว’ (Capture) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิพากษ์งานวิจัย อันเป็นเรื่องควรเรียนรู้จากการประชุม นำมาประมวลผล แล้วเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่า เผยแพร่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง


บันทึกนี้เก็บตกจาก “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 22–24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีท รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการโดยสำนักบริหารบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต มีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 คน

ส่วนวิทยากร คือ อ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ต่อเนื่องมาหลายรุ่นแล้ว จึงคุ้นเคยกับกรมสุขภาพจิตดี

การประชุม ใช้เวลาวันแรกสำหรับการปูพื้นความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ การประชุมวันที่สองมีการแบ่งกลุ่มทำงาน และให้นำเสนอรอบแรกในหัวข้อ ชื่อเรื่อง คำถามและวัตถุประสงค์ แล้วกลับมาให้ความรู้ในส่วนที่เหลือ แล้วนำเสนอหัวข้อที่เหลือเท่าที่กลุ่มจะระดมสมองและเรียบเรียงออกมาได้

ดิฉันรู้สึกประทับใจมากค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าผู้เข้าประชุมซึ่งยังไม่เคยแม้แต่จะ ‘คิด’ ว่าจะทำวิจัยเรื่องใด ไม่มีการทบทวนแนวคิดหลักการใดมาก่อน อาศัยเพียงประสบการณ์ที่สะสม (Tacit Knowledge) ก็สามารถเรียบเรียงออกมาเป็นเรื่องราว น่าชื่นใจแทนผู้จัดการประชุมค่ะ

ดิฉันในบทบาท ‘นักเรียนรู้’ สำคัญตนว่าไม่ใช่ ‘กูรู’ จึงต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีหรือจะพลาด ‘เก็บเกี่ยว’ (Capture) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิพากษ์งานวิจัย อันเป็นเรื่องควรเรียนรู้จากการประชุม นำมาประมวลผล แล้วเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่า เผยแพร่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง

อารัมภบทมาพอสมควร ขอเริ่มเรื่องนะคะ ดิฉันจดบันทึกช่วงการวิพากษ์โครงร่างวิจัยไว้ตามการรับรู้ของตนเอง จะขอนำเสนอเป็นตอนๆ ละหนึ่งเรื่อง .. อย่างน้อยก็เป็นโอกาสให้ท่านได้ทบทวนความรู้ของตนเอง แล้วเปรียบเทียบไปพร้อมกันว่าถ้าเป็นตนเองจะมีมุมมองเหมือนหรือแตกต่างจากเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ อย่างไร

หมายเหตุ : ดิฉันยังไม่ได้ขออนุญาตเผยแพร่จากทีมผู้ดำเนินการ แต่คิดว่าทีมคงยินดีที่มีผู้เก็บประเด็นการเรียนรู้ไปเผยแพร่ในวงกว้าง .. สำหรับตอนแรกนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศภาพรวมของการประชุม .. อธิบายด้วยภาพ ไม่มีคำบรรยายค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (0)