เกษียณเมื่อไร...เรียกใช้ขอเชิญ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในช่วงเกษียณอายุราชการ ถ้าสุขภาพแข็งแรงจะขออุทิศเวลาให้กับการศึกษา สถาบันใดจะเรียกใช้ในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เชิญได้นะครับ สำหรับโรงเรียนวัดดอนมะนาว ไม่ต้องเรียกใช้เพราะต้องไปช่วยด้วยหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนโรงเรียนและสถาบันอื่นถ้าเห็นประโยชน์ก็ยินดี

คุณวุฒิ
ป.๔,ป.๗,ม.ศ.๓,ป.กศ.ต้น,ป.กศ.สูง(วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ)พ.ม.(สมัครสอบ) ค.บ.(วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทเกษตรศาสตร์วค.นครปฐม) ศษ.บ.(วิชาเอกภาษาไทยมสธ.) ศศ.ม.(จารึกภาษาไทยมศก.) ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(มสธ,มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์)

สิ่งที่ครูพิสูจน์ ทำได้

๑.สอนการอ่านอักษรไทยโบราณ เช่นอักษรพ่อขุนรามคำแหง อักษรลาวโซ่ง อักษรลาว อักษรไทยน้อย อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน อักษรขอมไทย ส่วนอักษรมอญต้องขอเวลาทบทวนเพราะคืนอาจารย์ไปพอสมควร(ครูพิสูจน์จบปริญญาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาจารึกภาษาไทย ศิษย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาจารย์พิทูร มลิวัลย์ อาจารย์จำปา อาจารย์ รอ.เสนีย์ วิลาวรรณ และอีกหลายท่าน)
๒. สอนเพลงพื้นบ้านภาคกลางได้หลายชนิด เพราะเป็นศิษย์แม่บัวผัน จันทร์ศรี แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม่สำเนียง ชาวปลายนา พ่อสุจินต์ ศรีประจันต์ แม่นกเอี้ยง เสียงทอง และอีกหลายท่านครับ
๓.สอนแต่งคำประพันธ์ แต่งเพลง ทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เพราะเป็นศิษย์อาจารย์ชำนาญ รอดเหตุภัย อาจารย์ยุพิน สุวรรณฤทธิ์ อาจารย์อ่อนแสง อาจารย์อนันต์ และอีกหลายท่านครับ
๔. สอนพูดสุนทรพจน์ ทั้งสำเนียงภาคกลางและสำเนียงเหน่อสุพรรณ เพราะเคยฝึกนักเรียนชนะเลิศมาแล้วครับ
๕.สอนภาษาศาสตร์ เพราะเคยเป็นลูกศิษย์ ดร.วิจินตน์ ดร.วิไลวรรณ
๖.สอนภาษาไทยทั่วไป เพราะเป็นครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา
๗.สอนพระพุทธศาสนา และธรรมะ เพราะได้ธรรมศึกษาชั้นเอกและชอบศึกษาธรรมะจากอาจารย์ต่างๆ
๘.สอนเทคนิคการสอน เพราะได้เป็นครูดีในดวงใจของสพฐ. สุดยอดครูดี ของสกสค. ครูขวัญศิษย์ รางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๙.สอนวัฒนธรรม คติชนวิทยา เพราะได้รางวัล วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
๑๐.สอนอ่านทำนองเสนาะ ขับเสภา สอนร้องเพลง เพราะเป็นกรรมการตัดสิน และฝึกนักเรียนได้รับรางวัลมาหลายรางวัล และมีลูกศิษย์เป็นนักขับเสภา นักร้อง หลายคน
๑๑. สอนการเป็นพิธีกรเพราะเคยเป็นพิธีกรในงานต่างๆมาตลอดชีวิตราชการ และเคยสอนลูกศิษย์จนเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น
๑๒.สอนเรื่องว่าน และสมุนไพร เพราะมีพ่อเล่นว่าน แม่เชี่ยวชาญสมุนไพร ตัวเองก็สนใจปลูกไว้ศึกษา มีผลงานเขียนเรื่องว่านกับเพลงพื้นบ้าน และสมุนไพรคำกาพย์
๑๓.กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ขัดหม้อ ดายหญ้า ฯลฯเพราะเคยช่วยภรรยาทำงานครับ
๑๔. เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย นวดข้าว ดำนา เพราะเคยทำมาตอนเป็นเด็กครับ
๑๕. ผลงานวิจัย และผลงานที่น่าสนใจ
๑๕.๑ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ : วรรณกรรมลาวเรื่อง "ข้องคอกุ้น"
๑๕.๒ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง"เรียนวรรณยุกต์สนุกกับเพลงพื้นบ้าน"
๑๕.๓.งานปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นอักษรไทยน้อย พบในชุมชนชาวไทยพวน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า "เรื่องท้าวไพยสาน"
๑๕.๔ เอกสารประกอบการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพลงพื้นบ้าน
๑๕.๕ สมุนไพรคำกาพย์(แต่งเป็นโคลงและกาพย์บรรยายสรรพคุณพืชสมุนไพรนับร้อยชนิด)
๑๕.๖ ว่านกับเพลงพื้นบ้าน(แต่งเป็นเพลงพื้นบ้านบรรยายสรรพคุณว่านนับร้อยชนิด)
๑๕.๗รวมบทเพลงพื้นบ้านที่แสดงในงานต่างๆตั้งแต่ปี ๒๕๔๒-๒๕๖๐
๑๕.๘ เอกสารประกอบการสอนวิชาการแต่งคำประพันธ์
๑๕.๙ เอกสอนประกอบการเรียนวิชาการอ่านและเขียนอักษรไทยโบราณในท้องถิ่น อักษรลาวโซ่งดอนมะนาว อักษรลาวพวนเก้าห้อง
๑๕.๑๐หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง "น้องเต้ผู้อารี" แต่งเป็นวิชชุมมาลาฉันท์ ประกอบภาพเล่าเรื่อง
๑๕.๑๑ หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดสนุกกับตัวสะกด เขียนร่วมกับ ผอ.ลักขณา ใจเที่ยงกุล
๑๕.๑๒ หนังสือชุดมรดกเมืองสุพรรณ
๑๕.๑๓ หนังสือชุดภูมิปัญญาสุพรรณ
๑๕.๑๔ รวมบทเพลงประจำสถาบัน เพลงลูกทุ่งและเพลงที่ครูพิสูจน์แต่ง เช่นเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
๑๕.๑๕ ผลงานเขียนเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น GotoKnow.org บล็อก ภูมิปัญญาภาษาไทยกว่า ๔๐๐ เรื่อง บล็อก เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน กว่า ๓๐๐ เรื่อง
๑๖. งานที่ถูกใช้บ่อยๆแต่ไม่รับจ้างอย่างเด็ดขาด ใช้ฟรีได้ถ้าว่าง
๑๖.๑ เขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน โอวาทในพิธีมอบทุน มอบประกาศนียบัตร
๑๖.๒ เขียนสคลิป ทำวีทีอาร์ในงานต่างๆ เขียนสคลิปให้พิธีกรในงานต่างๆ
๑๖.๓ แต่งคำประพันธ์ให้นักขับเสภาขับเสภาในงานต่างๆ
๑๖.๔ แต่งเพลงประกอบรำในขบวนแห่เทียนของอำเภอสองพี่น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ