​170321-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Coach & bus

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.21


Online Etymology Dictionary

ให้รายการ ต้นกำเนิดและ ประวัติ ของ นาม “coach”

ว่ามาจาก French เมื่อ ทศวรรษ 1550 คือ

“coche” หมายถึง “large kind of carriage”

ที่มาจาก “German” ว่า “Kotche”

และมาจาก “Hungarian” ว่า “kocsi” เป็น ชื่อหมู่บ้านสถานที่สร้างครั้งแรก

ใน ‘Hungary’ ใช้ ชื่อนี้ ตั้งแต่ช่วง ทศวรรษ ที่ 15 และเป็นรูปแบบที่ต่อมา

พบใน ภาษาส่วนใหญ่ ของประเทศในยุโรป เช่น

Spanish และ Portuguese ว่า “coche”

ใน Italian = “cocchino” ใน Dutch = “koets”

ใช้ในความหมาย “railway cars” ในปี 1949 ใน US English

ใช้ในความหมาย “economy” หรือ “tourist class” จากปี 1949

ใช้ให้หมายถึง “instructor/trainer” ในทศวรรษ 1830s โดย


Oxford University ถือเป็น “slang” สำหรับ “tutor” หมายถึง

ผู้ ‘carries” นักศึกษาผู้หนึ่ง จนกระทั่งผ่านการสอบ จนจบ

และใช้ใน นัย ของ “athletic” ในช่วง ปี 1861

เมื่อใช้ “coach” เป็น กริยา

ตั้งแต่ ทศวรรษ 1610s ในความหมาย “to convey in a coach”

และจาก 1849 ใช้ให้หมายถึง “to prepare (บางคน) for an exam”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “coach” และ “bus”

ว่า “a bus” คือ ยานพาหนะใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่

ใช้ ขนส่ง ผู้โดยสาร ทางถนน จาก ที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เช่น

‘I’m waiting for the bus back to town.’

ใน British English เรียก

“รถโดยสารชั้นดีสำหรับเดินทางไกล” ว่า coach” เช่น

‘The coach leaves Cardiff at twenty to eight.’

ใน US English เรียก

ยานพาหนะออกแบบ เพื่อเดินทางไกล ปกติ เรียก “bus” เช่น

‘He took a bus from New York to Seattle.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)