เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) สู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะที่สร้างและพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยวิธีจับฉลากห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน โดยนักเรียนทุกห้องมีระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) สู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน รวมเวลาสอน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีรายละเอียดในการประเมินจำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติที (T-test)

ผลการศึกษาพบว่าชุดฝึกทักษะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) สู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.77/85.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะสร้างและพัฒนาขึ้น นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะที่สร้างและพัฒนาขึ้นในระดับมาก สรุปได้ว่า ชุดฝึกทักษะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) สู่ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการความเห็น (0)