การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในสถานศึกษา

Moo_Noi
การใช้กระบวนการจัดการความรู้ ( KM) ในสถานศึกษา                 การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาควรบริหารจัดการให้มีการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป้าหมายในการจัดการความรู้ (Desired State) ที่ตั้งไว้บรรลุผล โดยคณะผู้จัดการ ความรู้ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน จะต้องมาร่วมกัน กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาบรรลุผล อาจจะเลือกกำหนดกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้จากยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา มาพัฒนาและกำหนดเป็นเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนในที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะมีการจัดการความรู้ ผู้จัดการความรู้และคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ควรได้ทำความเข้าใจเรื่องของ คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน เพื่อให้มองเห็นภาพรวม (Concept) ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางไปสู่การจัดการความรู้ในสถานศึกษาทั้งที่เป็นความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังลึกในตัว (Tacit Knowledge)

บุญดี บุญญากิจ และคณะ อธิบายว่า จากการศึกษากรอบความคิดของการจัดการความรู้แล้ว จึงได้สรุปขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการความรู้ ( Knowledge Process) ไว้ดังนี้

 

1.        การค้นหาความรู้ ( Knowledge Identification)

 

2.        การสร้างและแสวงหาความรู้ ( Knowledge Creation and Acquisition)

 

3.        การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ( Knowledge Organization)

 

4.        การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ( Knowledge Codification and Refinement)

 

5.        การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge Access)

 

6.        การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Sharing)

 

7.        การเรียนรู้ ( Learning)

 ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิม ภายในองค์กรและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_class

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 62554, เขียน: 23 Nov 2006 @ 22:50 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ที่มา http://www.siced.go.th/km/km.html สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร