ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN สัญจร ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กิติกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก้าวสู่ปีที่ 2 สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ซึ่งในปีที่ 2 นี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจด้วยมติเอกฉันท์จากสมาชิกเครือข่ายฯให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และประธานเครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมการประชุมรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดปี พ.ศ. 2560 นี้ โดยการประชุมสัญจรของเครือข่ายฯครั้งแรกของปีนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา เริ่มต้นตอนเช้าของการประชุมด้วยบรรยากาศสุทรียสนทนาสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่ริมเชิงเขา โดยการกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการจากท่านอธิการบดีเนื้อหาสาระจากเวทีสุนทรียสนทนาเราได้ทราบถึงโครงการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนจอมบึง ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา หรือต่อยอดกับกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน โครงการที่ถือว่าโดดเด่นประสบความสำเร็จ อาทิเช่น โครงการวิ่งมาราธอนจอมบึงที่สามารถบูรณาการกับชุมชนภายในพื้นที่จนเป็นกิจกรรมการวิ่งมาราธอนที่โด่งดังเป็นเป้าหมายของนักวิ่งทั่วประเทศที่สนใจอยากจะเข้าร่วม โครงการครูพันธ์บึง ที่พยายามสร้างสินค้าซึ่งก็คือบัณฑิตในระดับเกรดพรีเมี่ยม กลุ่มหนึ่ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบบูรณาการ ด้วยการนำกลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพมาเรียนรู้กระบวนวิชาแบบปฏิบัติจริงกับในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การปศุสัตว์ การเกษตร แบบครบวงจรตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการเสริมทักษะด้านช่าง และคหกรรมให้กับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติมสร้างให้มีความแตกต่าง ตีตราอัตลักษณ์ของครูพันธ์บึงที่มีทั้งความพอเพียง ความอดทน และความเป็นผู้นำ ได้อย่างน่าทึ่ง การแก้ไขปัญหาลิงผ่านกระบวนการวิจัยของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิต พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมความก้าวร้าว นำมาซึ่งกระบวนการพยายามปรับพฤติกรรมของฝูงลิงที่มีอยู่กว่า 5 ฝูงจำนวนมากกว่า 3,000 ตัวให้อยู่ร่วมกับวิถีชีวิตการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้

ภาพที่ 1 เวทีสุทรียสนทนาเชิงเขา

ช่วงสายๆทางสมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสไปดูสวนรุกชาติ พื้นที่ป่าชุมชนภายในมหาวิทยาลัย เราได้โอกาสเห็นต้นไม้ทรงปลูกโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ถัดไปอีกนิดเราได้ลงไปดูถ้ำจอมพล ที่บริเวณปากถ้ำมีลายพระหัตถ์ของในหลวงรัชการที่ 5 รัชการที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ออกจากถ้ำยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมการให้อาหารลิง ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะทราบว่าการให้อาหารลิงของที่นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พยายามปรับพฤติกรรมของฝูงลิง โดยทางผู้เชี่ยวชาญได้บอกเราว่าการให้อาหารลิงควรถือไว้ในมือและให้ลิงนั้นพยายามมาเอาจากมีของเราเอง อย่าโยนหรือปาอาหาร ซึ่งจะทำให้ลิงนั้นขาดระเบียนวินัยไม่รู้จักการอยู่ร่วมกับคน รวมถึงอาหารลิงที่ให้ในวันนี้เป็นถั่วต้ม ซึ่งเป็นอาหารขนาดเล็กจะช่วยฝึกนิสัยของลิงไม่ให้แย่งอาหารกันอีกด้วย กิจกรรมถัดไปที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้กับทางเราคือกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกัน โดยการเตรียมการของทางเจ้าภาพที่สร้างความประหลาดใจจากการนำต้นไม้ประจำแต่ละมหาวิทยาลัยของสมาชิกเครือข่ายมาให้สมาชิกปลูก กลายเป็นพื้นที่รวบรวมต้นไม้ประจำสถาบันของสมาชิกเครือข่ายขึ้นมาทันที และสามารถใช้เป็นพื้นที่สัญลักษณ์สำคัญที่แสดงความร่วมมือของแต่ละสถาบันภายในเครือข่ายฯ กิจกรรมถัดไปเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโครงการครูพันธ์บึง ไฮไลท์อยู่ที่สมาชิกได้มีโอกาสลงไปทำนาร่วมกับกลุ่มนักศึกษาครูพันธ์บึง สนุกสนาน และเลอะเทอะกันไปตามระเบียบแต่ได้ความประทับใจอย่างยิ่ง


ต้นไม้ทรงปลูกในหลวงรัชการที่ 9

ภาพที่ 2 ต้นไม้ทรงปลูกในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพที่ 3 ลายพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 หน้าถ้ำจอมพล


ภาพที่ 4 กิจกรรมการให้อาหารลิง

ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเครือข่ายฯอย่างเป็นทางการครั้งที่ 1 ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญของการประชุมดังนี้

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองสมาชิกลำดับที่ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาเครือข่ายฯ
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งรองประธานเครือข่ายฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และประธานเครือข่ายฯในปี พ.ศ. 2561
  • ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบต่อการประชุมสัญจรครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตรเป็นเจ้าภาพ ที่วิทยาเขตองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ International Sustainable Campus Network 2017 ที่ประเทศแคนาดา ในเดือนมิถุนายน และการประชุม Asian Conference on Campus Sustainability ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคม

ในส่วนตัวของผมที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในครั้งนี้ ผมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้างที่เป็นรูปธรรม สามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงและยกระดับชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนวิธีการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผ่านโครงการครูพันธ์บึง ที่พยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบบูรณาและมุ่งหวังผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และน่าทึ่ง ส่งผลให้บัณฑิตที่ออกสู่สังคมเป็นบัณฑิตเกรดพรีเมี่ยมที่สามารถชี้นำการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ผมกลับจากการประชุมด้วยรอยยิ้ม และความน่าทึ่งในหลายๆอย่างที่มหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น และสังคม รวมถึงมิตรภาพ และการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม แนะนำให้ไปศึกษาดูงานครับ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต

ที่ปรึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร. กิติกร จามรดุสิตความเห็น (0)