มาตราตัวสะกด

Thanitakkz
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้เสียงของคำแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ เช่น "ลา" เมื่อประสมกับ "ก" อ่านว่า ลาก

มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา คือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น ลา เรือ งู

มาตราตัวสะกดมีใช้ทั้งตัวสะกดที่ตรงมาตราและตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา เมื่อได้เรียนรู้ในเรื่องตัวสะกดตามมาตราต่าง จะทำให้อ่านคำได้อย่างถูกต้อง

มาตราตัวสะกดมี ๘ มาตรา ไดแก่ แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กง แม่กน สามารถแบ่งตัวสะกดที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้ดังนี้

๑. มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา

แม่กง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ง เช่น ลิง ตรง ปราง

แม่กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ม เช่น กลม ข้าม แก้ม

แม่เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ย เช่น กลาย ลอย ถ่าย

แม่เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ว เช่น ข้าว เคี้ยว นิ้ว

๒. มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา คือ มีพยัญชนะหลายตัวมาเป็นตัวสะกด แต่อ่านออกเสียงในมาตราเดียวกัน ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน

แม่กน พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ น ญ ณ ร ล ฬ เช่น กิน หาญ กาล

แม่กก พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ก ข ค ฆ เช่น รัก เลข เมฆ

แม่กด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เช่น ตลาด รถ โกรธ

แม่กบ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ บ ป ภ พ ฟ เช่น จบ บาป ภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาตราตัวสะกดความเห็น (0)