การเข้าชั้นเรียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา อาจารย์ประไพ ฉลาดคิด 

      อาจารย์ได้แจกเอกสารความรู้จำนวน 2 ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1 สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา และชุดที่ 2 รูปแบบการจัดสัมมนา

     อาจารย์ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งผมเองก็อยู่กลุ่มที่ 2 ครับ อาจารย์แบ่งตามหัวข้อของเอกสารที่แจกครับ จากนั้นอาจารย์ก็ให้นักศึกษาระดมสมอง ทำ Mind Map

    นักศึกษาก็ช่วยกันจัดทำ Mind Map ตามที่กลุ่มของตัวเองได้รับมอบหมาครับ  พอทำเสร็จก็หมดเวลาพอดีครับ อาจารย์จึงยกยอดไปเป็นในอาทิตย์ต่อไป