ค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน

koojum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

------------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองบ้านดาดทองเจริญ.เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายชำนาญ ธรรมะ)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

(นายเสมียน โอดลี)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ความเห็น (0)