มาตรฐาน

koojum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

.........................................................

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาของ...ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน

ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2559

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายชำนาญ ธรรมะ)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

(นายเสมียน โอดลี)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


ประกาศโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

------------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ.เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายชำนาญ ธรรมะ)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

(นายเสมียน โอดลี)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จร้อยละ/ปีการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

90

93

96

99

100

1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์

90

93

96

99

100

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

90

93

96

99

100

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

90

93

96

99

100

1.4 หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

90

93

96

99

100

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

90

93

96

99

100

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

90

93

96

99

100

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

90

93

96

99

100

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

90

93

96

99

100

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

90

93

96

99

100

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

90

93

96

99

100

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์

90

93

96

99

100

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

90

93

96

99

100

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

90

93

96

99

100

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ

90

93

96

99

100

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

90

93

96

99

100

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

90

93

96

99

100

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

90

93

96

99

100

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

90

93

96

99

100

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

90

93

96

99

100

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

90

93

96

99

100

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จร้อยละ/ปีการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

90

93

96

99

100

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

90

93

96

99

100

5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

90

93

96

99

100

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก

90

93

96

99

100

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

90

93

96

99

100

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

90

93

96

99

100

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

90

93

96

99

100

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

90

93

96

99

100

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง

90

93

96

99

100

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

90

93

96

99

100

5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

90

93

96

99

100

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

90

93

96

99

100

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

90

93

96

99

100

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

90

93

96

99

100

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

90

93

96

99

100

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

90

93

96

99

100

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

90

93

96

99

100

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

90

93

96

99

100

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

90

93

96

99

100

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จร้อยละ/ปีการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา

7.1 มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

90

93

96

99

100

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

90

93

96

99

100

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

90

93

96

99

100

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

90

93

96

99

100

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

90

93

96

99

100

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

90

93

96

99

100

90

93

96

99

100

8.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

90

93

96

99

100

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

90

93

96

99

100

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา

90

93

96

99

100

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

90

93

96

99

100

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

90

93

96

99

100

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

90

93

96

99

100

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร ในสถานศึกษา

90

93

96

99

100

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

90

93

96

99

100

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

90

93

96

99

100

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

90

93

96

99

100

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

90

93

96

99

100

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

90

93

96

99

100

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

90

93

96

99

100

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

90

93

96

99

100

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ความเห็น (0)