ประกาศ ใช้ มฐ ประถม

koojum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

------------------------------

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2559

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายชำนาญ ธรรมะ)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ

(นายเสมียน โอดลี)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ความเห็น (0)