​เนื้อแท้ของพุทธศาสนา ที่ยังคงเรืองรอง ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

เนื้อแท้ของพุทธศาสนา ที่ยังคงเรืองรอง ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

บทสัมภาษณ์ ชยสาโรภิกขุ หัวข้อ Unveiling Buddhism ลงในนิตยสาร OPTIMISE ของเกียรตินาคิน - ภัทระ กรุ๊ป น่าอ่านมาก ให้ทั้งปัญญาและความสงบเย็น

เป็นมุมมองพุทธศาสนาในประเทศไทย ในภาพใหญ่ เน้นการจัดสภาพแวดล้อมของสังคม ที่มีสมาชิกที่แตกต่างหลากหลาย

ผมชอบตอนที่ท่านกล่าวถึงพลังตัณหา กับพลังฉันทะ ตอนที่กล่าวถึงหลักพุทธศาสนากับการศึกษา ที่ท่านแนะให้ใช้หลักภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีล จิต ปัญญา) และตอนที่กล่าวว่า "คนเราอยู่ในสองโลก คือโลกของสัจธรรมความจริง กับโลกของสมมติ" รวมทั้งวลีที่ว่า "พุทธศาสนาคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งมาก"

ขอขอบคุณ คุณบรรยง พงษ์พานิช ที่กรุณามอบเอกสารที่ทรงคุณค่าฉบับนี้

วิจารณ์ พานิช

27 ก.พ. 60

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)